1949-11-17--21 Skjutprov mot Kungstigern

Denna sida uppdaterades senast 2016-11-04. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström.

Up 1948-12-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1949-11-17--21 Skjutprov mot Kungstigern 1950-01-25--27 Skjutprov mot Kungstigern 1950-03-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1950-12-12 Skjutprov mot Kungstigern 1951-05-10--11 Skjutprov mot Kungstigern

Skjutförsök mot tung stridsvagn Königstiger vid PcK den 17-21 november 1949

Rapport:

 •  FOA 2 dnr H 2110-2056, 6.6.1950

Närvarande:

 •  Major Höglund, KATF/FB

 •  Arméing Berge, KATF/FB

 •  Kapten Grenander, KATF/VaB

 •  Kapten Nordenfelt, KATF/VaB

 •  Ing Philip, KATF/VaB

 •  Ing Akselson, KATF/VaB

 •  Ing Lindström, KATF/VaB

 •  Kapten Marcks v Vürtemberg, Ast/Utr

 •  Kapten Berkling, Ast/IK

 •  Ing Nyberg, AmF

 •  Fanj Melin, PcK

 •  Dr Magnusson, FOA 2

 •  Lic. Jennergren, FOA 2

 •  Lic. von Zeipel, FOA 2

 •  Kapten Malgerud, FOA 2

 •  Kand. U. Eriksson, FOA 2

 •  Ing P. Eriksson, FOA 2

 •  Ing. Jansson, FOA 2

 •  Ing E. Johansson, FOA 1

 •  Dessutom var annan personal ur PcK närvarande.

Ändamål:

Jämförelse mellan 8 cm och olika 12 cm stationära RSV-laddningars verkan mot 150 mm pansar utan skyddsplåt i 90º samt mot 80 mm pansar i 90º med skyddsplåt med hänsyn till deras användning i närpansarvärnsraketer, särskilt splitter- och tryckverkan.

Undersökning av:

 • 8 cm skarp raket m/49 psgr m/49, splitterverkan och lägsta anslagsvinkel (45º) mot 80 och 150 mm pansar utan skyddsplåt samt verkan mot 80 mm pansar i ca 90º med skyddsplåt,

 • 8,4 cm slpsgra m/48, splitterverkan och lägsta anslagsvinkel (45º) mot 80 mm pansar utan skyddsplåt, splitterverkan mot 150 mm pansar utan skyddsplåt i 60º samt verkan mot 80 mm pansar i ca 90º med skyddsplåt,

 • Pansarskott m/46, lägsta anslagsvinkel (45º) och verkan mot 80 mm pansar utan och med skyddsplåt.

Vapen:

Utskjutningsrör till 8 cm raketgevär m/49, 8,4 cm tryckmätningsvapen med eltändning, pansarskott m/46.

Ammunition:

 •  8 cm skarp raket m/49, psagr m/49                    st 6

 •  8 cm RSV-laddning (F51)                                  st 2

 •  8,4 cm slpsgr m/48                                             st 6

 •  10,5 cm wallburster                                            st 2

 •  12 cm RSV-laddning, 1,2/Cu (G 6)                    st 4

 •  12 cm RSV-laddning, 1,2/Zn (G 6)                     st 4

 •  12 cm RSV-laddning, 2,5/Zn (G 5, 35º)              st 2

 •  Pansarskott m/46                                                st 8

Sammanfattning av resultaten vid 2.omgången:

1.      8 cm raketgevär m/49, 8 cm skarp raket m/49 psgr m/49

Av försöken framgick att

 •  Gr slog igenom 150 mm pansar utan skyddsplåt i 45º med god splitterverkan i vagnen (1 skott av 2)

 •  Raketen icke alltid stabiliserats 5 m från utskjutningsrörets mynning (1 skott)

 •  Gr slog igenom 80 mm pansar utan skyddsplåt i 45º med gos splitterverkan (2 skott)

 •  Gr icke slog igenom 80 mm pansar med 5 mm skyddsplåt på 50 cm avstånd i 70º (1 skott)

2.      8,4 cm granatgevär m/48 8,4 cm psgr m/48

Av försöken framgick att

 •  Gr slog igenom 150 mm pansar utan skyddsplåt i 60º med god splitterverkan i vagnen (1 skott)

 •  Röret till gr i regel icke är armerat 5 m från mynningen (2 skott)

 •  Gr slog igenom 80 mm pansar utan skyddsplåt i 45º med god splitterverkan (2 skott)

 •  Gr icke slog igenom 80 mm pansar med 5 mm skyddsplåt på 50 cm avstånd i 70º (1 skott)

3.      Pskott m/46 med samma psgr som hos pskott m/45

Av försöken framgick att

 •  Pskottet slog igenom 80 mm pansar utan skyddsplåt i 45º med ganska god splitterverkan (2 skott)

 •  Pskottet slog igenom 80 mm pansar i 45º med 5 mm skyddsplåt på 50 cm vinkelrätt avstånd (avståndet i skjutriktningen var ca 65 cm) med god splitterverkan i vagnen (2 skott av 3)

 •  Pskottet slog igenom 80 mm pansar i 37º utan skyddsplåt med ganska god splitterverkan i vagnen (2 skott)

 •  Pskottet icke slog igenom 80 mm pansar i 30º utan skyddsplåt (1 skott)

4.      Jämförelse mellan 8 och 12 cm RSV-lng

Visade att:

 •  12 cm RSV-lng, 1,2/Cu, om 1,2 kg pentyl och genomslagskropp av Cu slog igenom 80 mm pansar i 90º med 5 mm skyddsplåt på 50 cm avstånd (2 skott) och 150 mm pansar i 90º utan skyddsplåt (2 skott), i båda fallen med mycket god splitter- och djupverkan; splitterverkan fördelad över nära 10 gånger så stort område som hos 8 cm RSV-lng

 •  12 cm RSV-lng, 1,2/Zn, om 1,2 kg pentyl och genomslagskropp av Zn slog igenom 80 mm pansar i 90º med 5 mm skyddsplåt på 50 cm avstånd (2 skott) och 150 mm pansar i 90º utan skyddsplåt (2 skott), i båda fallen med mycket god splitterverkan men med något sämre djupverkan än med 12 cm RSV-lng 1,2/Cu; splitterverkan fördelad över ca 10 gånger så stort område som hos 8 cm RSV-lng

 •  8 cm RSV-lng mottsvarande 8 cm psgr m/49 slog igenom 150 mm pansar i 90º utan skyddsplåt med splitterverkan i vagnen (2 skott)

 •  12 cm RSV-lng 2,5/Zn om 2,5 kg pentyl och genomslagskropp av Zn slog igenom 150 mm pansar i 90º utan skyddsplåt (2 skott) med mycket god splitterverkan, splitter- och djupverkan ungefär som hos 12 cm RSV-lng 1,2/Zn. Splitterverkan fördelad över ett mer än 10 gånger så stort område som hos 8 cm RSV-lng

 5.      Undersökning av 10,5 cm wallburster

Visade att:

 •  Den mot 100 mm pansar i 90º utan skyddsplåt stötte ut en skiva om 3,2 kg från plåtens insida utan att verkan i form av splitter eller dylikt erhölls i vagnen (1 skott)

 •  Den mot 80 mm pansar i 90º utan skyddsplåt stötte ut en skiva om 5,9 kg, varvid splitterverkan erhölls i vagnen (1 skott)

Sammanfattning av närpansarvärnsvapnens verkan enligt hittills utförda försök

En säkrare bedömning av närpansarvärnsvapnens verkan är efter de sista försöken möjlig. Vid bedömning måste dock hänsyn tagas, dels till att variationer i verkan förekomma vid samtlig ammunition, särskilt hos psgr till raketgevär, dels till att dessa variationer icke kan bestämmas enbart ur dessa försök utan hänsyn måste tagas till andra serier med samma ammunition, dels slutligen till att variationerna i viss mån kan beror på att ammunitionen är försökstillverkad.

Psgr till raketgevär m/49 slog enligt tidigare rapport igenom 250 + 20 mm pansar i 90º. Konstruktionen har sedermera något förändrats. De resultat som hittills uppnåtts med den gr som i allt väsentligt överensstämmer med den nu beställda konstruktionen framgår av tabell 3 nedan.

Psgr till granatgevär m/48 slog enligt tidigare rapport igenom 170 + 20 mm pansar i 90º. Konstruktionen har därefter förbättrats avsevärt. Resultaten med den nya konstruktionen framgå av tabell 4 nedan.

Pskott m/46 prövades under 2. omgången, medan m/45 användes vid 1. omgången. Psgr är emellertid densamma i båda fallen. Pskottets genomslagsförmåga i 90º utan skyddsplåt är i stort sett oförändrad, ca 200mm. Med hänsyn till den stora kalibern 14,5 cm skulle den maximala genomslagsöfrmågan kunna höjas till ca 400 mm i 90º utan skyddsplåt.

Resultaten äro sammanfattade i tabell 5 nedan.

 

Slutsatser

Jämförelse mellan 8 cm RSV-lng och 12 cm RSV-lng, den senare i tre olika utförande, visade att:

·         12 cm RSV-lng har mycket god verkan även mot pansar bakom skyddsplåt, medan verkan hos 8 cm RSV-lng är tvivelaktig i detta fall

·         Vid utformningen av 12 cm RSV-lng har verkan inuti vagnen icke förbättrats nämnvärt genom ökning av sprängladdningens vikt från 1,2 till 2,5 kg

·         Såväl splitter- som djupverkan hos 12 cm RSV-lng är större än hos de nuvarande pansarvärnsvapnen, 8 cm raketgevär m/49, 8,4 cm granatgevär m/48 och pansarskott m/46

Verkan mot stridsvagnar hos 8 cm raketgevär m/49, 8,4 cm granatgevär m/48 och pansarskott m/46 enligt hittills utförda försök framgår av tabell 6 nedan.

 

Försöken med 10,5 cm wallburster visade, att gränsen för splitter- eller skrotverkan i vagnen ligger vid ca 80 mm pansar. Vid större pansartjocklek sker visserligen utstötning på insidan, med det utstötta materialets hastighet blir obetydlig. Skyddsplåt torde avsevärt minska verkan hos wallburtser. Försöken med wallburtser som pansarvärnsammunition böra på grund av dess begränsade verkningsförmåga avbrytas.

Stockholm den 6 juni 1950

Bertil Malgerud, Militärassistent

 

Skottens placering på Königstigern i de olika skjutproven:

Man börjar nästan förstå varför Kungstigern kom att liknas vid en tesil...

1948-12-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1949-11-17--21 Skjutprov mot Kungstigern 1950-01-25--27 Skjutprov mot Kungstigern 1950-03-01--02 Skjutprov mot Kungstigern 1950-12-12 Skjutprov mot Kungstigern 1951-05-10--11 Skjutprov mot Kungstigern

Information och skisser på denna sida är kommer från rapporter i Krigsarkivet .

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!