Lvkv 90

Denna sida uppdaterades senast 2017-04-11. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Bofors AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Bakgrund

Luftvärnskanonvagn 90 togs fram för att utgöra de mekaniserade skytte- och pansarförbandens skydd mot luftangrepp. Dess huvuduppgift är framförallt att bekämpa attackhelikoptrar och flyg för närunderstöd, men den kan även användas för bekämpning av mål på marken. Utvecklingen av Lvkv 90 genomfördes huvudsakligen vid Bofors Defence i Karlskoga. Det första serieproducerade fordonet, i en serie om totalt 30 fordon, levererades 1997. Med Lvkv 90 har förbanden tillförts ett splitterskyddat system som kan verka såväl autonomt som tillsammans med andra enheter. Lvkv 90 har hög taktisk rörlighet, mörkerstridsförmåga och allmålskapacitet.

Precis som övriga medlemmar av den svenska Strf 90-familjen nyttjas samma typ av chassi som ursprungligen togs fram till Strf 9040. Det som karaktäriserar Lvkv 90 är den stora radomen med spaningsradarn placerad baktill på tornet, men eftersom fordonet inte är försett med stridsluckor (i avsaknaden av skyttegrupp) har tornet kunnat förlängas för att ge plats åt fler datorer. Överhuvudtaget är Lvkv 90 en modernare vagn än sina syskon i familjen, inte minst för att den har en mer utvecklad fordonselektronikarkitektur med databussar.

Besättningen utgörs av 7 personer: vagnchef, skytt, förare, stridsledare, radaroperatör, laddare och en LuLIS-operatör (med uppgift att hantera luftlägesinformationssystemet). Besättningsutrymmet har skydd mot NBC-stridsmedel – med hjälp av det övertryck som bildats inne i vagnen av luft som tagits in via ett NBC-filter kan farliga stridsmedel utestängas under minst tre dygn. Föraren kan framföra fordonet i mörker tack vare information på en monitor från en bildförstärkare. Vagnchefen har en monitor där han kan se information från radarn eller den termiska kameran. Besättningen har tillgång till en FM/AM radiomottagare vars syfte är att avlyssna LUFOR (luftförsvarsorientering) och LOKOR (lokal orientering). För att öva avlyssning av dessa är radion försedd med en kassettbandspelare.

Beväpningen utgörs av samma typ av stabiliserade 40 mm L/70 automatkanon som den hos 9040, men den kan eleveras ända upp till 55º för att kunna verka mot luftmål. Detta har gjorts möjligt tack vare att pjäsmagasinen – som rymmer 24 skott (ytterligare 48 skott finns i beredskapsmagasin) – flyttas till undersidan av kanonen. Eldhastigheten är 4 skott i sekunden eller 300 skott i minuten. Till skillnad från Strf 9040 så kan Lvkv 90 skjuta 3P-ammunitionen – en i sex lägen programmerbar zonrörsammunition (kulspränggranat). Övrig 40 mm ammunition utgörs av pilprojektil (för bekämpning av stridsfordon) och spränggranat (för bekämpning av mjuka mål). Det är möjligt att bekämpa flyg på avstånd upp till 4 km och markmål upp till 2,5 km. I övrigt finns en till kanonen parallellkopplad 7,62 mm kulspruta m/39C samt 6 stycken rökkastare – tre på vardera sidan av tornet.

Eldledningssystemet i Lvkv 90 består av följande vitala delsystem:

 • Radar (ballistiskt skyddad) av typ PS 95 från Thomson CSF Harfang med en spaningsmod över 12 km och en stridsledningsmod över 5 km

 • Pjäsdator (där värden matas in för utetemperatur, kruttemperatur, lufttryck, vindriktning och vindstyrka) med ballistikkalkylator (bearbetar pjäsdatorns värden så att skytten erhåller en korrekt riktpunkt)

 • Sikte med laseravståndsmätare (UTAAS – Universal Tank & Anti-Aircraft control System från Saab)

 • Kamera av IRV-typ (Infra Red Vision) för mörkerkapacitet

 • GPS-navigeringssystemet NAV90

 • PFP-system för programmering av tändrör

 • LuLIS (det system som vidarebefordrar information från flygvapnets ledningscentraler om luftläget) – operatören har tillgång till ett observationsfönster i bakdörrens nödutstigningslucka

 • Sambandsutrustning (två Ra 180 och en Ra 421, manöver- och lokaltelefon samt fjärrbetjäningsutrustning)

Det är radaroperatörens uppgift att klassificera ett mål då det har upptäckts. Innan dess har mål som upptäckts av radarn hotutvärderats av pjäsdatorn (upp till sex mål är möjliga) och föreslagit en prioritetsordning för bekämpning (skillnad görs på helikoptrar och flygplan). Det är sedan stridsledaren som slutgiltigt avgör i vilken ordning målen ska bekämpas och som riktar in vapnet mot målet. Då radarn ger information om riktning och avstånd behöver sedan skytten endast leta målet i höjdled och följa det någon sekund innan han initierar laseravståndsmätaren och avfyrar automatkanonen.

Organisatoriskt ingår en pluton om tre Lvkv 90 i varje pansar- eller mekaniserad bataljon. Utbildning på vagnarna bedrivs initialt vid P 4 i Skövde (med hjälp av Lv 6) och vid I 19 i Boden (med stöd från Norrlands luftvärnsbataljon).

Lvkv 90 finns liksom övriga medlemmar i familjen i en C-version anpassad för internationell tjänst med AC-anläggning, tilläggsskydd, minskydd och missionsutrustning (3 st).

Inför en framtida uppgradering av luftvärnskanonvagnen har en teknikdemonstrator på Lvkv 90 tagits fram som tittar på möjliga modifieringar. Dessa inkluderar kommunikation med luftvärnets måldatasystem, en bättre gyrostabilisering som möjliggöra bekämpning under framryckning och en radar som mäter utgångshastighet.

Data Lvkv 90

 

Lvkv 90

Besättning

7 man

Stridsvikt

24 000 kg

Längd

6, 55 m

Bredd

3,17 m

Höjd

3,45 m

Motor

Scania DSI 14 V8 14 liter TurboDiesel, 550 hk

Hastighet

70 km/h

Aktionssträcka

320 km

Beväpning

40 mm L/70 Bofors akan

parallellkopplad 7,62 mm ksp m/39C Strv

6 st Galix rökkastare.

NBC-skydd

Övertrycksfläktar med NBC-filter för 3 dygn

Övrigt

Värmesikte, dagsikte (8x), laseravståndsmätare med ballistikkalkylator, GPS-positionsbestämningssystem NAV90, kompass

Antal, i tjänst

30 stycken, 1997-

RENO Lvkv90

Efter flera års diskussioner fick FMV till slut (2016-03-22) en beställning från Försvarsmaktens Högkvarter att renovera behovet av Strf 90 (samt Strv 122 och Bgbv 120) till två brigader i IO18 för livstidsförlängning minst intill 2030 (öka miluttaget från 12.000 km till 32.000 km). Utöver renovering skulle även vagnarna förses med ett stridsledningssystem för bataljonsnivå (SLB) och ett nytt kommunikationssystem (KOMNOD och TGR).

Totalt omfattade beställningen renovering av 262 st Strf 90:

 •  172 st Strf 9040

 •  40 st Stripbv 90

 •  22 st Epbv 90

 •  12 st Bgbv 90

 •  16 st Lvkv 90

Kontrakt för renovering av Strf 90 skrevs med HB Utveckling AB (det samägda bolaget mellan BAE Systems Bofors AB som ansvarig för tornet och BAE Systems Hägglunds AB som ansvarig för chassit). Omkring 50% av införandet kommer att genomföras av FMV FSV Mv (164 vagnar iordningställs på tre olika platser). Leveranser till FM av renoverade vagnar är planerade i tidsperioden 1:a kvartalet 2019 till 2 kvartalet 2023.

Vad kommer då att göras inom ramen för detta RENO för Lvkv 90:

 • SLB/BMS tillförs (LTS 90/100 byts ut mot KOMNOD och Ra 180 byts ut mot TGR

 • Ombyggnad av elcentral i chassi

 • Uppdaterad systemarkitektur i torn

 • Ny elektronikenhet

 • Backkamera införs

 • Uppgradering av befintligt släpringsdon

 • Ny elektrisk stol till vagnchefen

 • Invändig ksp m/39 byts ut till en utvändig ksp m/58

 • Ny programvara till siktet

 • Ny IRV-kamera

 • Ny radarterminal

 • Ny ledningscentral (LvM)

 • NAV 90 byts ut till POS 2

 • Nya vapenhållare

 • Nya dieselvärmare

 • M m

Förändringarna innebär även ny benämning:

 •  Lvkv90A döps om till Lvkv 90D

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Fotografierna på denna sida är kommer från FMV, FM, BAE Systems Bofors AB, det egna arkivet och Wikipedia.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!