Brobv 120

Denna sida uppdaterades senast 2018-06-01. Ansvarig för sidan är Rickard O. Lindström. Fotografierna på denna sida är kommer från det egna arkivet samt från FMV, Försvarsmakten, KMW och Wikipedia.

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Bakgrund

Brobandvagnar används för att snabbt lägga temporära anfallsbroar för att förbättra framkomligheten för alla övriga fordon inom ramen för olika krigsförband, särskilt vid svåra terränghinder eller vattendrag. Broarna måste kunna läggas mycket snabbt – ofta på ett fåtal minuter.

När Brobv 971, dvs BLG 60 baserad på chassit till stridsvagn T-55, avvecklades i den svenska insatsorganisationen år 2011, fanns någon ersättare ännu inte anskaffad. Detta innebar att förmågan för det svenska försvaret att framrycka över mindre diken/hinder blev mycket begränsad – något som taktiskt begränsade nyttjandet av manöverbataljonerna (ett taktiskt tillkortakommande). Anskaffning av ett nytt stridstekniskt brosystem ansågs därför nödvändig för att kunna upprätthålla förmåga enligt FMUP – Försvarsmaktens utvecklingsplan.

Brobandvagnar behöver samma rörlighet, samma mörkerförmåga med mera, som övriga fordon inom manöverbataljonerna och är därför byggda på ett chassi från Leopard 2-stridsvagnen – ett fordon som sedan länge används inom det svenska försvaret.

I samband med avvecklingen av leasade Strv 121 från Tyskland (de utgick ur krigsorganisationen efter FB 2004), förhandlade Sverige till sig en lösning som innebar att 20 stycken A4-chassier kunde behållas för framtida behov av nya varianter inom Leopard 2-familjen. Sex chassier kom därefter att användas för produktion av Ingbv 120 och ett chassi uppgraderades till en prototyp för Strv 121B. Kvarvarande 13 chassier sparades för att t ex kunna utgöra plattformar för framtida broläggare.

Av denna anledning sonderade Sverige under ett antal år möjligheterna att genomföra anskaffning av ny brobandvagn tillsammans med en eller flera nationer, något som skulle kunna minska anskaffningskostnaden.

Broläggningssystemet LEGUAN

Broläggningssystemet LEGUAN har sitt ursprung i tyska BIBER, en pansrad brobandvagn baserad på chassi till stridsvagn Leopard 1. Med introduktionen av Leopard 1 och med kravet att använda detta chassi som grund, fick företaget MaK (Maschinenbau Kiel GmbH) i uppgift i slutet av 1960-talet att för den tyska armén utveckla en efterträdare till den amerikanska pansrade broläggaren M48 A2 AVLB. Efter genomförd utveckling kom MaK att serieleverera 105 pansrade brobandvagnar till den tyska försvarsmakten Bundeswehr under åren 1973 till 1975. Ytterligare 145 system såldes sedermera till Australien, Chile, Danmark, Italien, Kanada, Nederländerna och Polen. KMW kom sedermera att utveckla LEGUAN-systemet på Leopard 1-chassier även till Belgien, Grekland, Norge och Turkiet.

Till skillnad från hur många andra broläggningssystem vanligen är konstruerade, med en saxbro som reses vertikalt innan den utvecklas och läggs på plats, så överför BIBER och LEGUAN sin bro horisontellt med hjälp av en lång utläggningsarm. Fördelen med denna typ av konstruktion är en avsevärt lägre visuell siluett, men det betyder också att systemet måste ha en betydligt längre utläggningsarm.

I takt med att stridsvagn Leopard 2 vidareutvecklades och blev allt tyngre i versionerna A5 och A6, nådde även broläggaren BIBER på Leopard 1-chassi sina gränser. Efter problem med en tidig tänkt lösning för Panzerschnellbrücke 2, PSB 2-projektet för en efterföljare till BIBER integrerat på chassi till Leopard 2, inledde Bundeswehr år 2009 tester med broläggningssystemet LEGUAN på Leopard 2 chassi.

LEGUAN-systemet hade vidareutvecklats av MAN Mobile Bridges GmbH, sedan 2005 ett dotterbolag till försvarsföretaget Krauss-Maffei Wegmann. MaK:s militära hade redan 1990 köpts upp av Rheinmetall AG.

LEGUAN var vid den här tidpunkten ett relativt beprövat brosystem som sålts för användning på olika plattformar i Belgien, Finland, Malaysia, Spanien och USA. Dock så är används andra chassin till brosystemet, till exempel amerikanska M1 Abrams (M104 Wolverine), PT-91 samt hjulfordon från MAN och finska Sisu Auto.

Försök i Sverige

När Sverige började undersöka marknaden efter ett brosystem som skulle kunna ersätta Brobv 971 så framkom det relativt snart att det brosystem som bäst syntes möta kravet på MLC 80 (Military Load Classification enligt STANAG 2021 som medger en totalvikt på 72,6 ton för ett bandgående fordon) var LEGUAN från KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

Ett system lånades in till Sverige från KMW och förevisades bl a vid Markstridsdagarna på Ravlunda i maj 2012.Systemet var under 2012 i produktion till Singapore Armed Forces, som hade beställt 28 system för integration på Leopard 2 chassi med leverans till och med 2014. För undvika förnyade uppstartskostnader genom att hålla produktionen vid KMW igång, växte idén fram att flera länder skulle kunna gå ihop i en gemensam beställning på leveranser från 2015.

De länder som indikerade att de hade för avsikt att anskaffa broläggare baserat på Leopard 2 chassi var företrädesvis Nederländerna, Norge, Schweiz och Tyskland, men även Danmark visade visst intresse. Ett flertal möten genomfördes för att komma till klarhet om en gemensam beställning redan år 2015 överhuvudtaget var möjlig att lägga.

I samband med att FMV och KMW i februari 2014 genomförde tester av prototypen till LEGUAN AVLB (Armoured Vehicle-Launched Bridge) bjöds de intresserade samarbetsländerna in till en demonstration av systemet vid Norrbottens Regemente I 19 i Boden.

Anskaffningen

Det visade sig att endast Sverige hade ekonomi i närtid för en lösning där flera länder gemensamt skulle gå till beställning på brobandvagnar. Försvarsmakten och Försvarets materielverk fick därför klartecken från Regeringen att gå till beställning genom "Förhandlat förfarande utan annonsering", dvs riktat mot en leverantör, i det här fallet KMW som även är systemleverantör av de Leopard 2-baserade fordonen Stridsvagn 122 och Bärgningsbandvagn 120.

Den 26 juni 2014 skrev FMV kontrakt med Krauss-Maffei Wegmann på tre brobandvagnar inklusive systemmateriel och med option på ytterligare sex vagnar. Beställningen kompletterades sedan under 2016 med ytterligare tre vagnar, dvs Sverige kom totalt att beställa sex brobandvagnar till ett ordervärde på knapp 700 miljoner kronor.

Systemet kan ses som anskaffning av MOTS (Military Off the Shelf), även om viss anpassning kommer att behöva göras.FMV kommer att leverera de första tre brobandvagnarna till Försvarsmakten under 2017. Resterade tre kommer att levereras under 2018 och 2019.

FMV har tillsammans med den tyska leverantören KMW och representanter från Försvarsmakten, vidarutvecklat brobandvagnssystemet på Leopard 2 till det bästa som går att finna på marknaden. Den största utmaningen har varit att integrera det svenska ledningssystemet SLB, detta därför att systemet är komplext och inte helt färdigutvecklat. Ledningssystemet kräver dessutom en hel del utrymme som normalt inte finns i den här typen av fordon.

Eftersom basplattform har sitt ursprung i Stridsvagn 121, har chassit och dess subsystem renoverats och uppgraderats till Stridsvagn 122-nivå. Detta innebär bl a modifiering av motoraggregat och motorrumsventilation. I kostnaden ingår även teknisk dokumentation, reservmateriel, specialverktyg och testutrustningar liksom utbildning av instruktörer och tekniker. Dessutom anskaffas två besättningssimulatorer för träning.

Organisation

Systemet skall organiseras i Ingkompaniet inom ingenjörbataljonerna vid Göta ingenjörregemente (Ing 2) med 3 st Brobv 120 tillsammans med 3 st Ingbv 120. Ingkompaniet skall understödja mekaniserad bataljon för att säkerställa rörligheten med hjälp av fältarbeten i form av minfria framryckningsvägar, övergångar och allmänna fältarbetsuppgifter.

Brobandvagn 120 (Brobv 120)

Brobandvagn 120 är en pansarbandvagn byggd på Leopard 2:s grundkoncept. Brobandvagnarna kommer att byggas på befintliga chassin från stridsvagn 121 som modifieras och utrustas med bland annat:

 •  Hydraulsystem med främre och bakre läggarm för läggning och upptagning av bro

 •  En 26-meters bro bestående av två brohalvor

 •  Två 14-meters broar (används som alternativ till 26-meters bron)

 •  Minskydd för besättningen

 •  Modifierat chassi till Strv 122B-status

Brobandvagnens besättning består av två personer, vagnchef och förare. Föraren har sin plats framme till höger i chassit, och vagnchefen sin framme till vänster i chassit. Med hjälp av broläggningssystem Brobv 120 kan band- och hjulfordon upp till MLC 80 (i undantagsfall MLC 85 för bandfordon och MLC 110 för hjulfordon) ta sig förbi avbrott i terrängen även under stridsbetingelser. Detta innebär att den klarar Sveriges tyngsta stridsvagn – minskyddade Strv 122B.

Brobandvagnen kör intill avbrottskanten vid broläggning och beräknar avbrottslängden med laseravståndsmätare. Läggningsanordningen lanserar och lägger broarna. Broarna tas upp efter användning och läggs i transportläge på brobandvagnen. Stödsystemet stöttar brobandvagnen under läggningen. Brobandvagnen kan lägga och ta upp broar på kortare tid än tio minuter.

Brobandvagnen drivs av en 1100 kW-motor (1500 hk). Motorn överför sin effekt till transmission och styrväxel och sedan vidare via slutväxlarna till bandaggregaten. Motor, transmission och kylsystem är samlade i ett snabbt utbytbart motoraggregat.

Färdbromsen bromsar brobandvagnen vid körning. Parkeringsbromsen används för att bromsa fast parkerad brobandvagn. Vagnen styrs med hjälp av transmission och styrväxel. Brobandvagnens chassi är en bandvagn med torsionsfjädrade bärhjul.

Brobandvagnen har en 7,5 kW APU. Vid motorbortfall möjliggör den att kunna avsluta läggning eller upptagning av bron. Vid avstängd motor strömförsörjer APU:n klimatanläggning och stridsledningssystem.

Brobandvagnen kan med hjälp av optronisk utrustning användas dagtid, nattetid och vid dåliga siktförhållanden. Dagtid går det att observera omgivningen framåt med färgkamera, bakåt med sv/v-kamera på presentationsenheterna vid förar- och vagnchefplats. Vid körning i mörker eller under stridsförhållanden kan besättningen observera omgivningen framför vagnen med värmekamera genom att utnyttja restljuset. För körning i mörker kan föraren byta ut det mittre observationsperiskopet mot en bildförstärkare. Brobandvagnen har ett navigationssystem för positionsbestämning som är integrerat i stridsledningssystemet (BMS).

Besättningens säkerhet är konstruktionsmässigt förhöjd genom:

 •  Användning av kvalitetspansarstål

 •  Förstyvat vagnsgolv

 •  Snedställda pansarstålplattor i fronten

 •  Användning av lagerlock av pansarstål på bärhjulen

 •  Stor fjädringsväg och hög motoreffekt (stor rörlighet i terräng)

Minskyddet är förbättrat genom:

 •  En monterad minskyddsmodul vid besättnings- och teknikutrymmet

 •  En modifierad reservutstigningslucka

 •  Fixering av torsionsstavarna

 •  Pedaler frikopplade från vagnsgolvet på förarsidan

 •  En förarstol frikopplad från vagnsgolvet

 •  En vagnchefstol frikopplad från vagnsgolvet

 •  Förvaring av vagnsutrustning och tillbehör

 •  Ett fotstöd frikopplat från vagnsgolvet på vagnchefssidan

Som skydd för besättningen och för förbättrad överlevnad är vagnen utrustad med följande anordningar. Brand i motorrummet bekämpas med brandsläckningsutrustning motorrum. Släckningsmedel är DeugenN. Brandsläckningsutrustningen utlöses automatiskt eller manuellt. Som skydd mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel finns en inbyggd NBC-anläggning. Det går alltså att färdas i förgiftade, kontaminerade eller strålningsexponerade områden utan att riskexponera besättningen.

Ett förvärmnings- och värmesystem värmer upp besättningsrummet och förvärmer motorn (kylvätska och motorolja). Klimatanläggningen är till för att sänka temperaturen och avfukta luften i besättningsrummet.

Det går att vada genom vatten med upp till 1 m vattendjup med kort förberedelse. Vid körning med stängda luckor sker observationen genom tre observationsperiskop vid förarplats och ett observationsperiskop vid vagnchefsplats. En spol- och torkanläggning, som handhas från förar- eller vagnchefsplats, används för att rengöra nedsmutsade observationsperiskop. Länssystemet pumpar ut inträngande vatten till utsidan. Brobandvagnen är insatsklar direkt efter vadning.

Brobv 120, liksom Ingbv 120, har stora likheter med Strv 122 chassimässigt (design, delsystem och komponenter) och har därmed behov av motsvarande UH-resurser (reservdelar, dokumentation, verktyg & testutrustningar samt utbildning av bl a UH-personal).

Förutom brobandvagnarna anskaffas även brospecifik underhållsutrustning, teknisk dokumentation och en simulator för befattningsutbildning.

Användarnationer

Om man undantar en speciallösning åt Finland med LEGUAN-systemet integrerat på Leopard 2-chassi, så var Singapore först med att anskaffa det koncept på Leopard 2-chassi som nu även Sverige införskaffar. Efter att Sverige skrev kontrakt har Schweiz, Tyskland och Nederländerna beställt brobandvagnar med liknande konfiguration som den svenska lösningen. Som tidigare nämnts, så används redan LEGUAN-systemet dessutom av en rad andra länder och på andra plattformar.

Data Brobandvagn 120

 

Brobandvagn 120A

Chassi:

Strv 121 (Leopard 2 A4)

Besättning:

2 personer (vagnchef och förare)

Längd:

14,48 m (26 m bro) / 15,12 m (14 m bro)

Bredd:

4,20 m (26 m bro)

4,05 (14 m bro)

Höjd (exklusive antenner):

4 m (26 m bro),

3,97 m (14 m bro)

Frigångshöjd:

0,41 - 0,54 m

Stridsvikt:

62,3 – 64,5 ton

Brolängd:

1 st 26 m alternativt 2 st 14 m per vagn

Bärförmåga bro (bärighet):

ca 80 ton (Broklass MLC 80)

 

Brotyp:

LEGUAN

 

Läggnings- och upptagningstid:

7 minuter

Hastighet:

68 km/h (31 km/h bakåt)

Räckvidd:

430 km (bränsleförbrukning 2,7 liter/km på väg i 50 km/h)

Hindertagningsförmåga:

0,9 m

Gravtagningsförmåga:

3,1 m

Stigförmåga:

40%

Sidlutning:

30%

Vadförmåga:

1,0 m

Längs- och sidlutning vid broläggning:

10%

Beväpning (närskydd):

2 x 5 st 66 mm rökkastare

 

Bränslemängd:

1160 liter

Skyddsnivå:

Bättre än Bärgningsbandvagn 120

 

Övrigt:

Vagnen är försedd med ett siktessystem med dagkamera, mörkerkamera och laseravståndsmätare, NBC-anläggning, ultrasnabbt brandsläckningssystem, klimatanläggning, APU, Ra 180, LTS 90

 

Tillverkare:

Krauss Maffei Wegmann

Antal, i tjänst:

6, från 2017-

 

Kuriosa

Under serieleverans den 23 februari 2017 av den första Brobandvagn 120 från KMW till Sverige, havererade det tyska transportfordonet på E4:an vid Ljungby i norrgående riktning mot Värnamo. Detta hindrade övrig trafik på E4:an och köer uppstod. Efter att lastbilssläpet med brobandvagnen flyttats till en parkering vid infarten till Ljungby, ställdes ekipaget under bevakning av Securitas (något som Smålänningen rapporterade om).

Foto: Catarina Johansson för Smålänningen

Läs om de övriga fordonen i Leopard 2-familjen:

Up Pansarterrängbil 180 (Patgb 180) Bv 308 / 309 Pansarterrängbil 202/203 Archer - 15,5 cm artillerisystem Strv 121 & Strv 122 Bgbv 120 Ingbv 120 Brobv 120 Strf 9040 E- och Stripbv 90 Lvkv 90 Bgbv 90 Grkpbv 90120 Störpbv 90

Fotografierna på denna sida är kommer från det egna arkivet samt från FMV, Försvarsmakten, KMW och Wikipedia.

Åter till sidan om Pansar? Klicka här!

Åter till första sidan? Klicka här!